Οι κυβερνητικές εξουσίες περιορίζονται ουσιαστικά από το νομοθετικό σώμα. Μετρά εάν τα νομοθετικά όργανα έχουν την ανεξαρτησία και την ικανότητα στην πράξη να ασκούν αποτελεσματικούς ελέγχους και εποπτεία της κυβέρνησης

Μετρά εάν το δικαστικό σώμα έχει την ανεξαρτησία και την ικανότητα στην πράξη να ασκεί αποτελεσματικούς ελέγχους και εποπτεία της κυβέρνησης