Η Πολιτεία που χάσαμε, νοσταλγούμε και ονειρευόμαστε …

‘…Πάλιν δέ καί κοινῇ και χωρίς περί ἑκάστης λέγωμεν περί τῶν ἐφεξῆς, λαβόντες ἀρχήν την
προσήκουσαν αὐτῶν,  ἔστι δή τρία μόρια τῶν πολιτειῶν πασῶν, περί ὧν δεῖ θεωρεῖν τον σπουδαῖον
νομοθέτην ἑκάστῃ το συμφέρον· ὧν ἐχόντων καλῶς ἀνάγκη την πολιτείαν ἔχειν καλῶς, καί τάς
πολιτείας ἀλλήλων διαφέρειν ἐν τῷ διαφέρειν ἕκαστον τούτων, ἔστι δέ τῶν τριῶν τούτων,

  1. ἓν μέν τί το βουλευόμενον περί τῶν κοινῶν,
  2. δεύτερον δέ τό περί τάς ἀρχάς, τοῦτο δ᾽ ἐστί τίνας δεῖ
    καί τίνων εἶναι κυρίας, καί ποίαν τινά δεῖ γίνεσθαι τήν αἵρεσιν αὐτῶν,
  3. τρίτον δέ τί τό δικάζον…

Αριστοτέλης και όχι …Μοντεσκιέ