Άρθρο 27

Εργασία και Απασχόληση

1.         Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ στηνεργασία, σε ίση βάση με τους άλλους. Αυτό συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στηδυνατότητα να ζήσουν από την εργασία που έχουν επιλέξει με ελεύθερη βούληση ήγια την οποία έχουν γίνει αποδεκτά στην αγορά εργασίας και σε περιβάλλοναπασχόλησης που είναι ανοικτό, έχει τις προδιαγραφές για ένταξη και είναιπροσβάσιμο στα ΑμεΑ. Τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν και προωθούν την πραγματοποίησητου δικαιώματος στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούναναπηρία κατά τη διάρκεια της εργασιακής απασχόλησης, λαμβάνοντας κατάλληλαμέτρα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων:

(α)        απαγορεύουντη διάκριση βάσει αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν όλες τιςμορφές της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών επάνδρωσης, πρόσληψηςκαι απασχόλησης, συνέχειας της απασχόλησης, επαγγελματικής ανέλιξης και ασφαλώνκαι υγιεινών συνθηκών εργασίας,

(β)        προστατεύουντα δικαιώματα των ΑμεΑ, σε ίση βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκέςσυνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ίσων ευκαιριών και της ίσηςαποζημίωσης για την εργασία ίσης αξίας, για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκεςεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από παρενόχληση και γιααποκατάσταση παραπόνων,

(γ)        διασφαλίζουνότι τα ΑμεΑ μπορούν να ασκήσουν τα εργατικά και συνδικαλιστικά τους δικαιώματασε ίση βάση με τους άλλους,

(δ)        διευκολύνουντα ΑμεΑ να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε γενικά τεχνικά και επαγγελματικούπροσανατολισμού προγράμματα, σε υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και σε επαγγελματικήκατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση,

(ε)        προωθούνδυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής ανέλιξης για τα ΑμεΑ στην αγοράεργασίας, όπως και βοήθεια στην εύρεση, απόκτηση, διατήρηση και επιστροφή στηναπασχόληση,

(στ)      προωθούνδυνατότητες για αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη συνεργασίας καιξεκίνημα επιχείρησης,

(ζ)        απασχολούνΑμεΑ στο δημόσιο τομέα,

(η)        προωθούντην απασχόληση των ΑμεΑ στον ιδιωτικό τομέα μέσω κατάλληλων πολιτικών καιμέτρων που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν προγράμματα θετικής δράσης, πρωτοβουλίεςκαι άλλα μέτρα,

(ι)         διασφαλίζουνότι εύλογη προσαρμογή παρέχεται στα ΑμεΑ στο χώρο εργασίας,

(κ)        προωθούντην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από τα ΑμεΑ στην ανοικτή αγορά εργασίας,

(λ)        προωθούνπρογράμματα επαγγελματικής επανένταξης, διατήρησης της εργασίας και επιστροφήςστην εργασία για τα ΑμεΑ.

2.         Τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ δεν τελούν υπόκατάσταση δουλείας ή καταναγκαστικής εργασίας και προστατεύονται σε ίση βάση μετους άλλους από την καταναγκαστική εργασία.

error: Content is protected !!