9.9.2022 – Στις 26 Οκτωβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) δημοσίευσε την απόφαση για την υπόθεση Toplak και Mrak κατά Σλοβενίας (προσφυγές αριθ. 34591/19 και 42545/19), σχετικά με το αν η έλλειψη προσβασιμότητας των εκλογικών τμημάτων αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Με ποιο τρόπο αναρωτιώνται τα ΠμεΑ η χώρα θ’ αντιμετωπίσει το θέμα της προσβασιμότητας στα εκλογικά κέντρα ενόψει των επερχόμενων πολλαπλών εκλογών ;

Και με ποιο τρόπο η χώρα και οι κοινωνικοί εταίροι προτίθενται να συμμετέχουν στον προβληματισμό, που αναπτύσσεται στην Ανακοίνωση της ΕΕ για το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία από την σκοπιά των ΠμεΑ, όπως ιδίως σχετικά με τις αναφορές, ότι

“…η τεχνολογία των πληροφοριών χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση των ψήφων και τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων ή (αν και σπανίως στην ΕΕ) υπό τη μορφή ηλεκτρονικών συσκευών ψηφοφορίας ή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Παρόλο που τα κράτη μέλη ήταν ανέκαθεν επιφυλακτικά στη γενικευμένη εισαγωγή ΤΠ στη διαδικασία ψηφοφορίας, η πανδημία COVID-19 και η ανάγκη τήρησης φυσικής απόστασης έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον για λύσεις ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 21 . Η Επιτροπή θα καταρτίσει συλλογή πρακτικών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 22 , από κοινού με τα κράτη μέλη και σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο έχει ήδη εκδώσει σημαντικά έγγραφα καθοδήγησης στον συγκεκριμένο τομέα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους.

και ότι,

“…Η Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας στις δράσεις που αναλαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα για την προώθηση της πρόσβασης στη δημοκρατική συμμετοχή, σύμφωνα επίσης με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι δράσεις αυτές συνεπάγονται συμμετοχικότητα και ισότητα στη δημοκρατική συμμετοχή, την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στην πολιτική και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 30 , καθώς και λήψη προδραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση αντιδημοκρατικών επιθέσεων και της ρητορικής μίσους που επιδιώκουν να αποθαρρύνουν τις γυναίκες 31 , τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ και τις μειονοτικές ομάδες από την ανάπτυξη πολιτικής δράσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους μειονεκτούντες νέους, στα άτομα με καταγωγή από φυλετικές ή εθνοτικές μειονότητες 32 , στα άτομα με αναπηρία 33 , στα άτομα ή στις ομάδες με χαμηλότερα επίπεδα ψηφιακού γραμματισμού και ψηφιακής συμμετοχής (π.χ. νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος χωρίς εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο ή ηλικιωμένοι)….” ;;;