Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2020 -2023

Ευρωπαϊκός Πυλώνας για τα Κοινωνικά Δικαιώματα

Η Ελλάδα κύρωσε με τον ν. 4074/2012 τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία και το προαιρετικό πρωτόκολλο.

Στη συνέχεια, με τον ν. 4488/2017  θέσπισε ένα γενικό πλαίσιο ρυθμίσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης.  Οι προβλέψεις του δεν εφαρμόστηκαν για συγκεκριμένους λόγους που συμπυκνώνονται στις γνωστές παθογένειες της χώρας, μια κύρια από τις οποίες είναι το λαβυρινθώδες αποσπασματικό, άναρχο και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο που έχει εξελιχθεί σε ανίατο καρκίνωμα και ολοένα περισσότερο αναπαράγεται και γιγαντώνεται .

Το Δεκέμβριο του 2020 η σημερινή Κυβέρνηση ανέλαβε την πρωτοβουλία εκπόνησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (στο εξής ‘ΕΣΔ’) χωρίς να κρίνει απαραίτητο να εκπονήσει προηγουμένως Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και της Ένταξη και συναφώς ειδικότερη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία.

Κάτω από αυτό το πρίσμα το ΕΣΔ παρά τη φιλοδοξία των συντακτών του και της Κυβέρνησης προοιωνίζεται, ότι σύντομα θ’ αποτελεί άλλη μια ανεπαρκή, αναποτελεσματική και ουσιαστικά, θνησιγενή και ανεφάρμοστη πρωτοβουλία η οποία στηρίζεται σε «πήλινα πόδια» και με βεβαιότητα θα προστεθεί στη σωρεία αντίστοιχων άλλων, διότι:

Ορίζονται ασύντακτα και αποσπασματικά Πυλώνες και Στόχοι  στο ΕΣΔ, που προφανώς θ’ αποτελέσουν την αφετηρία και αντικείμενο αποσπασματικών μη συντεταγμένων αποφάσεων και κανονιστικών διατάξεων και ρυθμίσεων, αφού δεν εκπονήθηκε προηγουμένως, ούτε Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Προστασίας και Ένταξης, ούτε ειδικότερα Εθνική Στρατηγική για τα Κοινωνικά Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία λογικά στη συνέχεια το ΕΣΔ θα καλούνταν να υλοποιήσει,

Οι άναρχα ορισμένοι Πυλώνες και Στόχοι δεν ακολουθούν την αρχιτεκτονική,

 

 1. Του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που ήδη έχει ορίσει 20 βασικές αρχές και δικαιώματα, ως  απαραίτητα για δίκαιες και εύρυθμες αγορές εργασίας και συστήματα κοινωνικής προστασίας σε εθνικό, περιφερειακό, τομεακό και τοπικό επίπεδο
 2. του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που μετατρέπει τις 20 αυτές Αρχές και Κοινωνικά Δικαιώματα  σε συγκεκριμένες δράσεις προς όφελος των πολιτών, έχει θέσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του πυλώνα και, προτείνει, πρωταρχικούς στόχους, που πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως το 2030.
 3. Της Στρατηγικής ειδικότερα της ΕΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ έως το 2030,
 4. Της Στρατηγικής της ΕΕ της περιόδου 2010- 2020, που η χώρα αγνόησε και δεν ακολούθησε,
 5. Της  Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ ΤΩΝ ΗΕ, παρά τις εκκλήσεις -συστάσεις του Συνήγορου του Πολίτη και των ΗΕ, αλλά και των ΑμεΑ,
 6. Των κοινών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ του 2030 και την ανάγκη δημιουργικής, συνδυαστικής προσέγγισης και εφαρμογής  τους με τους ορισμούς της Σύμβασης των ΗΕ για τ’ άτομα με αναπηρία,

Δεν αντιλέγεται, ότι, προβλέψεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών έχουν διασπαρεί στο ΕΣΔ, όμως, αυτό έχει γίνει «εική και ως έτυχεν» με τη μορφή άναρχης ανάμειξης στρατηγικών στόχων και πυλώνων και εισαγωγής νέων ορολογιών, γεγονός που καθιστά την ανάμειξη αυτή ανώφελη και επικίνδυνη πολιτική ««ανακάλυψης εκ νέου τροχών» και οιονεί «άτακτης, άχρηστης, ρίψης λίθων τε και, πλίνθων και κεράμων και ξύλων» και το ΕΣΔ ανεφάρμοστο και επικίνδυνο.

Αποτέλεσμα θα είναι η σηματοδότηση και ενίσχυση γι άλλη μια φορά των παθογενειών της χώρας.

«Για του λόγου το αληθές» σημειώνεται, ότι «πριν αλέκτωρ φωνήσει» όλα τα χρονοδιαγράμματα που φιλόδοξα έθεσε το ΕΣΔ για το 2021 απέτυχαν, όπως θα αποτύχουν και τα υπόλοιπα για το 2022επ.

Διατηρείται η πολιτική νεφελώδους κατακερματισμού των κρίσιμων αρμοδιοτήτων διαχείρισης των θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Ένταξης, αλλά και του υποτομέα του, των Ατόμων με Αναπηρία μεταξύ αναρίθμητων φορέων, πολιτική που επίσης προοιωνίζεται τη διαιώνιση της παραλυσίας και της αποσπασματικής διαχείρισης των συναφών θεμάτων, ζητημάτων και προβλημάτων.

Υπογραμμίζεται η έλλειψη κατανόησης από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα των κοσμογονικών προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ (και όχι μόνο) στρατηγικής ενοποίησης, οργάνωσης και διαχείρισης του Τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Ένταξης.  Αυτό προκύπτει από την εμμονή διατήρησης στην ονομασία του Υπουργείου της «Εργασίας» και κατά περιόδους των συνεχών, ανεπαρκών μεταβολών του ονόματος του Υπουργείου και των αρμοδιοτήτων άναρχα και αποσπασματικά και ασπονδύλωτα (Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και πάει λέγοντας).

Όταν, είναι τόσο απλό να γίνει συνείδηση και βάση σωστής οργάνωσης, ότι η Εργασία και οι Κοινωνικές Υποθέσεις και η Κοινωνική Αλληλεγγύη και η Κοινωνική Ασφάλιση και ότι συναφές, δεν είναι παρά κλαδιά του δέντρου που πρέπει ν’ αντιμετωπίζονται ισότιμα και ότι η ΕΕ είχε την σωστή έμπνευση να τα οργανώσει κάτω από το θεσμικό μανδύα και πολιτικής της Κοινωνικής Προστασίας & Ένταξης και στη συνέχεια, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων όπως εξειδικεύεται στις 20 βασικές αρχές και δικαιώματα, ανάμεσα στα οποία και ο υποτομέας των ΑμεΑ και άλλοι, όπως οι Ρομά, οι πρόσφυγες κλπ υπάγονται  και απαραίτητα, όπως ορίζονται για δίκαιες και εύρυθμες αγορές εργασίας και συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Όταν,

Με το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων η ΕΕ έχει θέσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα και προτείνει, πρωταρχικούς στόχους, που πρέπει να επιτύχει η ΕΕ έως το 2030.

Και, όταν, ειδικά για τον τομέα των ΑμεΑ στο τρίτο  Παράρτημα του Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνεται η «… Ένταξη ατόμων με αναπηρία» με την αναφορά, ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα σε εισοδηματική στήριξη που διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση, υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, και εργασιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.  Πρόβλεψη που υλοποιήθηκε από την ΕΕ με την έγκριση μαζί με το Σχέδιο δράσης (στο Κεφάλαιο της Κοινωνικής Προστασίας και Ένταξης και Ενσωμάτωσης) της νέας στρατηγικής που προαναφέρθηκε για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για την περίοδο 2021-2030 (CΟΜ(2021) 101 της 3ης Μαρτίου 2021) σύμφωνα με τους στόχους της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών.

Ερωτήσεις:

 1. Γιατί η Κυβέρνηση δεν έχει εκπονήσει Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και Ένταξη ; έχει πρόθεση να το πράξει ;
 2. Γιατί η Κυβέρνηση δεν έχει εκπονήσει Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία ; έχει πρόθεση να το πράξει ;
 3. Γιατί η Κυβέρνηση δεν έχει ορίσει την Αναπηρία νομοθετικά ;
 4. Εκδόθηκε οποτεδήποτε η κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία να καθορίζεται ο τρόπος και τα κριτήρια κατάρτισης του μητρώου Ατόμων με Αναπηρία σύμφωνα με τις προβλέψεις του Α6 του ν. 3863/2010 και τις κατά καιρούς κυβερνητικές εξαγγελίες
 5. Συναφώς, η Κυβέρνηση θεωρεί ότι με τις διατάξεις παρωχημένου νόμου, των άρθρων 6 έως 9 του 3863/2010, όπως ισχύει, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Άρθρου 26 της Σύμβασης των ΗΕ για τα ΑμεΑ ;

 

Business types in Hellas

 

Should I be self-employed or should I form a company in Hellas?
What is the difference between a Sociedad Limitada (SL) and a Sociedad Anónima (SA)?

Articles:
Hellenic ID numbers: AFM, VIES, VAT#
Doing business in Hellas: tips for the business traveller
How to search for information about a company in Hellas
Tips on corporate banking in Hellas
Forming a joint venture
Foreign investment
Getting a business valuation in Hellas
Tips on renting business premises in Hellas
Use of a company credit card in Hellas
Corporate taxes
Government offices in Hellas, with links

You might choose an SA:

 • if you want to be able to sell stock or company bonds, or go public (IPO).
 • as part of international estate planning.
 • to establish a non-resident company in Hellas.

Otherwise, you would choose an SL. Most companies formed are now SLs, and not only for small businesses.

Top

Learn more about company types:

Company formation more options