Προσβασιμότητα εκλογικών τμημάτων σε πρόσωπα με αναπηρία...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία για το οποίο στις  3.12.2020 εξέδωσε την COM(2020) 790 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.  Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι αναφορές στην Ανακοίνωση, ότι,

Η τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση των ψήφων και τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων ή (αν και σπανίως στην ΕΕ) υπό τη μορφή ηλεκτρονικών συσκευών ψηφοφορίας ή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Παρόλο που τα κράτη μέλη ήταν ανέκαθεν επιφυλακτικά στη γενικευμένη εισαγωγή ΤΠ στη διαδικασία ψηφοφορίας, η πανδημία COVID-19 και η ανάγκη τήρησης φυσικής απόστασης έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον για λύσεις ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 21 . Η Επιτροπή θα καταρτίσει συλλογή πρακτικών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 22 , από κοινού με τα κράτη μέλη και σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο έχει ήδη εκδώσει σημαντικά έγγραφα καθοδήγησης στον συγκεκριμένο τομέα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους.

.....

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας στις δράσεις που αναλαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα για την προώθηση της πρόσβασης στη δημοκρατική συμμετοχή, σύμφωνα επίσης με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι δράσεις αυτές συνεπάγονται συμμετοχικότητα και ισότητα στη δημοκρατική συμμετοχή, την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στην πολιτική και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 30 , καθώς και λήψη προδραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση αντιδημοκρατικών επιθέσεων και της ρητορικής μίσους που επιδιώκουν να αποθαρρύνουν τις γυναίκες 31 , τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ και τις μειονοτικές ομάδες από την ανάπτυξη πολιτικής δράσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους μειονεκτούντες νέους, στα άτομα με καταγωγή από φυλετικές ή εθνοτικές μειονότητες 32 , στα άτομα με αναπηρία 33 , στα άτομα ή στις ομάδες με χαμηλότερα επίπεδα ψηφιακού γραμματισμού και ψηφιακής συμμετοχής (π.χ. νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος χωρίς εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο ή ηλικιωμένοι).

....

 

Ενόσω σημειώνονται αυτές οι εξελίξεις, στις 26 Οκτωβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) δημοσίευσε την απόφαση για την υπόθεση Toplak και Mrak κατά Σλοβενίας (προσφυγές αριθ. 34591/19 και 42545/19), σχετικά με το αν η έλλειψη προσβασιμότητας των εκλογικών τμημάτων αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Παρόλο που οι προσφεύγοντες προέκυψε ότι αντιμετώπισαν εμπόδια για να ψηφίσουν λόγω της αναπηρίας τους κατά τη διάρκεια ορισμένων εκλογών, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπέστησαν διακρίσεις.  Ο τρόπος με τον οποίο εξέθεσε τη συλλογιστική του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον....Περισσότερα....

 

Top

Άρθρο 29

Τα Κράτη Μέρη εγγυώνται στα ΑμεΑ πολιτικά δικαιώματακαι τη δυνατότητα να τα απολαμβάνουν σε ίση βάση με τους άλλους καιαναλαμβάνουν την υποχρέωση:

(α)        ναεξασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά και πλήρως στονπολιτικό και δημόσιο βίο σε ίση βάση με τους άλλους, άμεσα ή μέσω εκπροσώπωνπου έχουν επιλέξει με ελεύθερη βούληση, συμπεριλαβανομένου του δικαιώματος καιτης δυνατότητας των ΑμεΑ να εκλέγουν και να εκλέγονται, μεταξύ άλλων:

(i)         εξασφαλίζοντας ότι οι εκλογικές διαδικασίες, οι εγκαταστάσειςκαι τα υλικά είναι κατάλληλα, προσβάσιμα, ευκολονόητα και εύχρηστα,

(ii)        προστατεύοντας το δικαίωμα των ΑμεΑ ναψηφίζουν με μυστική ψήφο στις εκλογές και σε δημοψηφίσματα χωρίς εκφοβισμό, καινα θέτουν υποψηφιότητα σε εκλογές, να υπηρετούν αποτελεσματικά το πολιτικόαξίωμα και να επιτελούν όλες τις λειτουργίες σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα,διευκολύνοντας τη χρήση βοηθητικών και νέων τεχνολογιών, όπου αυτό κρίνεταιαπαραίτητο,

(iii)       εγγυόμενα την ελεύθερη έκφραση βούλησηςτων ΑμεΑ ως εκλεκτόρων, και ως προς αυτό όπου είναι απαραίτητο, κατόπιν δικούτους αιτήματος, με το να επιτρέπεται η βοήθεια στην ψήφο από ένα άτομο δικήςτους επιλογής.

(β)        προωθούν ενεργά ένα περιβάλλον εντός του οποίου τα ΑμεΑ θα μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά και πλήρως στη διεξαγωγή των δημοσίων θεμάτων, χωρίς διάκρισηκαι σε ίση βάση με τους άλλους, και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στοδημόσιο βίο, συμπεριλαμβανομένων:

(i)         της συμμετοχής σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και συνδέσμους που έχουν σχέση με το δημόσιο και πολιτικό βίο της χώρας, καθώς και στιςδραστηριότητες και τη διοίκηση των πολιτικών κομμάτων,

(ii)        του σχηματισμού οργανώσεων για τα ΑμεΑκαι της προσχώρησης τους σε αυτές, για να αντιπροσωπεύουν τα ΑμεΑ σε διεθνές,εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στην υπόθεση Toplak και Mrak κατά Σλοβενίας (προσφυγές αριθ. 34591/19 και 42545/19), αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της Εύλογης Προσαρμογής από την άποψη της αναγκαιότητας διαμόρφωσης των αναγκαίων υποδομών για να μην εμποδίζονται τα ΠμεΑ ν' ασκούν το δικαίωμά τους, του εκλέγειν και συμμετοχής στον πολιτικό και δημόσιο βίο