Τελευταίες δημοσιεύσεις ειδήσεων

Η αντίληψή μας με λίγες λέξεις ...

υπερβαίνοντας τη νομική υποστήριξη

Η τεχνογνωσία,  η εμπειρία, ο επαγγελματισμός αποτελούν τη βάση προσφοράς σύγχρονων υπηρεσιών σε διάφορους τομείς (π.χ μηχανική,  νομική, λογιστική, επιχειρηματικότητα, επενδύσεις μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας, διαχείριση ακινήτων, τραπεζικός, διανοητική ιδιοκτησία, πληροφορική, δημόσιος τομέας,  περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η διαχείριση έργων απαιτεί ολοένα και εντονότερα , τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και διαδικασιών και μια ολιστική (από άκρο σε άκρη) προσέγγιση που με τη σειρά της αναλύεται και εστιάζεται στις λεπτομέρειες, την πρόληψη, τη διαρκή επικαιροποίηση και τη διαχείριση κρίσεων.....την κατανόηση του ευρύτερου κοινωνικού, οικονομικού, τεχνολογικού και πολιτικού περιβάλλοντος.... την θέση του ανθρώπου μέσα σ' ένα απειλητικό περιβάλλον χειραγώγησής του ....

Θεαματικές τεχνολογικές εξελίξεις, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, προκαλούν τη νομική σκέψη και πράξη του εφαρμοστή του δικαίου, που οφείλει να διαχειριστεί νομικά προβλήματα που εμφανίζονται για πρώτη φορά και η επίλυσή τους απαιτεί την ταχύτατη προσαρμογή του. Οι ίδιες αιτίες δοκιμάζουν βασικές γενικές αρχές του δικαίου, αφού θέτουν υπό αμφισβήτηση ακόμη και κεκτημένα δικαιώματα των προσώπων, όπως και αυτή καθ' αυτή την έννοια της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Από την οπτική ιδιαίτερα του δικηγόρου, οι εξελίξεις αυτές απαιτούν μια διαρκή προσπάθεια, δια βίου εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και επικαιροποίησης των γνώσεων και της εμπειρίας του, τη διεύρυνση του κύκλου των συνεργατών του και νέα μοντέλα επικοινωνίας του με τους πελάτες του και την ανάπτυξη ιδιαίτερων ικανοτήτων παρέμβασής του για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εντολέων του στο ιδιαίτερα αφιλόξενο έως εχθρικό περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, που προκαλούν ιδιαίτερα επίσης επικίνδυνες επιπτώσεις.

Ο ιστότοπος

 

Η δημοκρατία τους

Ας επικοινωνήσουμε

Συμπληρώστε στο πλαίσιο που ακολουθεί τα στοιχεία Σας
    Σημείωση: Τα δεδομένα τηρούνται αυστηρά εμπιστευτικά σύμφωνα με την Πολιτική μας Ασφάλειας.

    Ενότητες

    Γνώση και εμπειρία

    Upcoming Events